Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Ochrana osobných údajov Volkswagen ID

Impressum

Informácia o spracúvaní osobných údajov týkajúca sa nezáväznej pred-rezervácie vozidla značky VOLKSWAGEN ID.

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako "zákon"):

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO 31 362 788, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 6133/B (ďalej iba "prevádzkovateľ").

Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou za spracúvanie osobných údajov u prevádzkovateľa je Tatiana Valentová, tatiana.valentova(kwfat)algger(kwfdot)sk.

Dotknuté osoby

Dotknutými osobami sú zákazníci, ktorí prejavili záujem o vozidlo VOLKSWAGEN ID a uzavreli s Prevádzkovateľom pred-rezerváciu tohto vozidla, resp. so zasielaním noviniek (newslettra) týkajúceho sa modelu vozidla VOLKSWAGEN ID. 

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

a) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,

b) súhlas dotknutej osoby so zasielaním newslettra. Súhlas dotknutej osoby je dobrovoľný a nepodmienený.

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • uzavretie pred-rezervácie na model vozidla VOLKSWAGEN ID medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom
 • zasielanie newslettra v súvislosti s modelom vozidla VOLKSWAGEN ID.

Druh spracúvaných osobných údajov

Za účelom uzavretia pred-rezervácie na model vozidla VOLKSWAGEN ID sú prevádzkovateľom spracúvané tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • adresa bydliska a e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • platobné údaje (majiteľ bankového účtu, IBAN a BIC).

Za účelom zasielanie newslettra v súvislosti s modelom vozidla VOLKSWAGEN ID sú prevádzkovateľom spracúvané tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa.

Sprostredkovatelia a príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ môže s cieľom naplnenia účelu spracúvania osobných údajov poskytnúť získané osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu externým poskytovateľom služieb (sprostredkovateľom a príjemcom), ktorí pre prevádzkovateľa zabezpečujú vykonanie týchto činností.

Medzi sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí sú poverení prevádzkovateľom poskytnutím služieb patria:

Doba spracúvania

Osobné údaje dotknutej osoby sú za účelom zasielania newslettru spracúvané po dobu 3 rokov. Súhlas je platný do jeho odvolania dotknutou osobou, resp. do uplynutia doby, na ktorú bol poskytnutý.

Osobné údaje dotknutej osoby sú za účelom uzavretia pred-rezervácie na model vozidla VOLKSWAGEN ID spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, resp. po dobu, ktorá je stanovená platnými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s účtovnou a zmluvnou dokumentáciou.

V prípadoch, ak to prevádzkovateľovi alebo príjemcovi ukladajú platné právne predpisy, dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby po dobu ustanovenú v právnych predpisoch.

Výnimka k postaveniu prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ, t. j. Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO 31 362 788 nie je považovaný za prevádzkovateľa, ak získa osobné údaje dotknutej osoby náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelov a prostriedkov spracúvania, pričom v takom prípade sa naňho nevzťahuje zákon, resp. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako "Nariadenie"). Môže ísť o situácie, kedy sú prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje omylom, nedopatrením, špekulatívnym spôsobom alebo sú mu poskytnuté také osobné údaje, o ktoré nežiadal a nemá záujem tieto osobné údaje ďalej spracúvať na žiadne účely. Uchovanie týchto údajov napr. z dôvodu ich vrátenia oprávnenej osobe alebo ich vymazania v primeranej lehote nepredstavuje spracúvanie osobných údajov spadajúce pod pôsobnosť zákona, resp. Nariadenia.

Spracúvanie údajov z verejných zdrojov

Prevádzkovateľ môže taktiež v odôvodnených prípadoch s vopred stanoveným účelom spracúvania vykonávať zhromažďovanie informácii o dotknutej osobe z verejne dostupných zdrojov (webové stránky, denná tlač, otvorené databázy a registre a iné), ktoré ďalej spracúva v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade, ak osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie v zmysle § 20 zákona. 

Technické a organizačné opatrenia

Prevádzkovateľ prijal technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov, predovšetkým proti strate, neoprávnenej manipulácii alebo neoprávnenému prístupu k takýmto údajom. Prevádzkovateľ pravidelne upravuje tieto opatrenia a úkony, aby zodpovedali aktuálne prebiehajúcemu technickému vývoju. Ochrana Vašej súkromnej sféry pri používaní našej webovej stránky je pre nás mimoriadne dôležitá. V ďalšom texte Vás preto dôkladne informujeme o zbere a spracovaní osobných a anonymných údajov.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo v zmysle zákona kedykoľvek písomne žiadať prevádzkovateľa o:

 • prístup k svojim osobným údajom, t. j. žiadať o vydanie potvrdenia, či sa jej osobné údaje spracúvajú a ak áno, na aký účel, aká kategória osobných údajov, akému príjemcovi sa poskytujú, na akú dobu sa uchovávajú, ak neboli získané od dotknutej osoby, z akého zdroja boli získané, existencii automatického individuálneho rozhodovania a zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny
 • opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov dotknutej osoby
 • výmaz osobných údajov dotknutej osoby, ak jej osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa spracúvali, alebo právny základ pre ich spracúvanie neexistuje, ak dotknutá osoba namietala spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, pokiaľ zákon alebo iné právne predpisy neuložia inak. 
 • obmedzenie spracúvania, t. j. počas doby overovania ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak nie sú potrebné na účel spracúvania a namieta spracúvanie osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody spracúvania prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby 
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov pre účel priameho marketingu vrátane profilovania v súlade s § 27 zákona
 • prenosnosť osobných údajov, t. j. právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby v určenom formáte a súčasne právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi , ak je to technicky možné a zákon takýto postup umožňuje
 • poskytnutie súčinnosti pri uplatňovaní vyššie uvedených práv
 • poskytnutie informácií o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel, na ktorý bol súhlas dotknutou osobou poskytnutý. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať bez dodržania určitej lehoty a formy s účinkom do budúcnosti a to oznámením na zodpovednaosoba(kwfat)porsche(kwfdot)sk. Okrem toho je možné aj vyradenie z odberu noviniek len pomocou k tomu určenému linku na konci každého informačného bulletinu. Okrem toho sa na tento účel môže použiť k tomu pripravený kontaktný formulár na webovej stránke.

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť dotknutej osobe informáciu o príjemcoch, o oprave jej osobných údajov, výmaze alebo obmedzení spracúvania osobných údajov a pokiaľ o to dotknutá osoba požiada.

Uplatnenie práv dotknutej osoby týkajúcich sa ochrany jej osobných údajov je bezplatné, pokiaľ platné právne predpisy neustanovia niečo iné. Ak sa domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby alebo došlo k zneužitiu osobných údajov dotknutej osoby, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - http://dataprotection.gov.sk/.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytovať osobné údaje v súvislosti s vyššie uvedeným účelom spracúvania do tretích krajín (mimo krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru /EHS/) alebo medzinárodným organizáciám. V prípade, že by sa vyskytla nutnosť prenosu osobných údajov mimo EHS do krajín, v ktorých ochrana osobných údajov nedosahuje požadovaný stupeň ochrany, vykoná prevádzkovateľ všetky potrebné kroky, aby bola zabezpečená ochrana osobných údajov dotknutej osoby na úrovni ochrany vyžadovanej platným vnútroštátnym právom a vopred upozorní dotknutú osobu na takýto prenos a prijaté primerané záruky týkajúce sa prenosu dotknutých osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby sa zabezpečila bezpečnosť dát pred prístupom neautorizovanými osobami, ich zmenou, zneužitím, vymazaním alebo stratou. Prevádzkovateľ taktiež zabezpečuje, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby zverí a aby rešpektovali dôverný charakter týchto údajov a dodržiavali povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k týmto údajom. Prevádzkovateľ zároveň tieto opatrenia pravidelne prispôsobujeme aktuálnemu technickému vývoju.

Použitie cookies

Cookies je malý textový súbor, ktorý sa ukladá do pamäte nastavenia internetu. Túto technológiu používa takmer každá webová stránka. Pri prvej návšteve webovej stránky stiahne Váš internetový prehliadač cookies do počítača. Pri ďalšom zvolení tejto webovej stránky tým istým koncovým zariadením sa cookies a v ňom zapamätané informácie buď zašlú späť na webovú stránku, ktorá ho vytvorila (First Party Cookies) alebo sa zašlú na inú webovú stránku, ku ktorej patria (Third Party Cookies). Tým webová stránka spozná, že týmto prehliadačom už raz bola zvolená a v mnohých prípadoch prispôsobuje zobrazený obsah.

Väčšina nami používaných cookies sa na konci prehliadania prehliadača automaticky znovu vymaže z Vášho pevného disku ("Session-Cookies"). Okrem toho používame aj cookies, ktoré ostávajú na Vašom pevnom disku aj mimo prehliadania. Robí sa to hlavne preto, aby sme mohli zlepšiť skúsenosti užívateľa pri opätovnom navolení webovej stránky tým, že sa nakoniec webová stránka prispôsobí Vaším osobným požiadavkám a tým sa môže optimalizovať čas ukladania.

Pri zvolení našej webovej stránky pomocou cookies zistíme nasledovné údaje: 

 • anonymizovaný tvar IP-adresy žiadajúceho počítača
 • dátum a čas vyvolania
 • názov vyvolanej stránky príp. súboru
 • Session-ID
 • Referrer-URL (pôvodné URL, z ktorého ste prišli na našu webovú stránku)
 • Prenesené množstvo údajov
 • Informácie o produkte a verzii použitého prehliadača
 • Prevádzkový systém použitý užívateľom.

Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies, tiež nazývané "strictly necessary", zabezpečujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli používať túto webovú stránku plne funkčnú. Tieto cookies sú používané výlučne nami a preto sa nazývajú "First-Party Cookies". Sú ukladané len vo vašom počítači počas aktuálneho použitia prehliadača. Nevyhnutné cookies: Pre funkciu prihlásenia máme tzv. "Session cookies". Bez tohto súboru cookie sa nie je možné prihlásiť a teda aj používať ďalšie funkcie viazané na prihlásenie.

Okrem toho takéto cookies, napríklad v prípade zmeny stránky, zabezpečujú funkčnosť zmeny z http na https, a teda dodržiavania zvýšených bezpečnostných požiadaviek na prenos dát. Súhlas na používanie nevyhnutných cookies sa nevyžaduje.

Nevyhnutné cookies nie je možné deaktivovať pomocou tejto stránky. Môžu byť však kedykoľvek deaktivované prostredníctvom použitého prehliadača. Pozrite si nižšie uvedené pokyny.

First-Party Cookies

Ide o cookies, ktoré podľa definície nie sú nevyhnutné na používanie tejto webovej stránky, napriek tomu však plnia dôležité úlohy. Bez týchto cookies nie sú k dispozícii funkcie, ktoré umožňujú pohodlné prezeranie na našich webových stránkach, ako napríklad predvyplnené formuláre. Vykonané nastavenia, ako napríklad výber jazyka, nie je možné uložiť, a preto je potrebné ich na každej stránke opätovne vykonať. Okrem toho už nemáme možnosť osloviť vás individuálne prispôsobenými ponukami.

Nižšie uvádzame používané First-Party Cookies spolu s podrobným popisom:

Auto-Login Cookie

Úloha: súbor cookies zaznamená prihlásenie užívateľa stránky

Doba uloženia: doba používania alebo niektoré údaje až 2 týždne (všetky údaje sú anonymné prípadne anonymizované).

Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)

S pomocou služieb Webtrekk zisťujeme statické údaje týkajúce sa využívania našej webovej ponuky. Tieto údaje sú používané k tomu, aby naša webová stránka a naše ponuky boli neustále vylepšované a optimalizované a boli tak pre Vás atraktívnejšie koncipované. Údaje sú zaisťované anonymne a poskytujú také parametre ako napríklad počet návštevníkov, informácie o počte volaní stránky a priemernú časovú dobu aktívneho zotrvania používateľov na stránke, pričom na základe vyhodnotenia týchto údajov je webová stránka ďalej vylepšovaná. Pomocou referrer-URL je tiež štatisticky vyhodnocovaný počet používateľov, ktorí sa na naše webové stránky dostanú z webových stránok partnerov, aby bolo možné zistiť, ktoré z našich marketingových kampaní zaznamenali záujem o našu webovú stránku.

Doba uloženia: po 6 mesiacoch nečinnosti sa súbor cookie vymaže. Ak užívateľ navštívi v tomto období webowú stránku, životnosť cookie sa predĺži o ďalších 6 mesiacov (všetky údaje sú anonymné, prípadne anonymizované).

Tealium (https://tealium.com/en/privacy/)

Úloha: Na využívanie našich marketingových nástrojov používame služby Tealium iQ. Tealium vystupuje ako prostredník medzi webovou stránkou a našimi partnermi. Údaje budú postúpené Tealium a príslušným spôsobom odoslané partnerom.

Doba uloženia: Žiadne údaje sa neukladajú, ale odosielajú sa len partnerom.

Visual Website Optimizer (VWO) (https://vwo.com/knowledge/how-secure-is-vwo)

Úloha: S pomocou VWO vytvárame užívateľské testy pre optimalizáciu a ďalší rozvoj našich webových stránok. VWO analyzuje statické údaje o používaní našej webovej stránky. Okrem toho sa nástroj používa ako testovací nástroj A / B. V tomto procese sú k príslušným testovacím variantom priradené údaje ako počet návštevníkov, správanie kliknutí a priemerná doba aktívneho pobytu používateľa webovej stránky.

Doba uloženia: doba používania alebo niektoré údaje do 10 rokov (všetky údaje sú anonymné, prípadne anonymizované)

Third-Party Cookies

Do tejto webovej stránky boli začlenené rovnako obsahy tretích strán. Títo poskytovatelia, ktorí predstavujú tretiu stranu, môžu behom Vašej návštevy webovej stránky teoreticky použiť cookies a získať tak napríklad informáciu, že ste si zobrazili jednu z našich webových stránok. Navštívte prosím webové stránky poskytovateľov tretích strán, aby ste získali ďalšie informácie o tom, ako cookies používajú.

twyn group IT solutions & marketing services AG (www.twyn.com)

Úloha: Pre reklamné kampane so spoločnosti Twyn sú nastavované takzvané remarketingové kódy a konverzné kódy, aby bolo chovanie zákazníkov priamo prepojené s nasadenými reklamnými kampaňami a meraná úspešnosť uvedených reklamných kampaní.

Doba uloženia: 90 dní (všetky údaje sú anonymné prípadne anonymizované)

Google Inc.(Adwords Codes / Google Conversion Codes / Google Remarketing Codes)

Úloha: Pre reklamné kampane so spoločnosťou Google sú nastavované takzvané remarketingové kódy a konverzné kódy, aby bolo chovanie zákazníkov priamo prepojené s nasadenými reklamnými kampaňami a bola meraná ich úspešnosť.

Doba uloženia: 30 dní (všetky údaje sú anonymné, prípadne anonymizované)

Criteo GmbH (http://www.criteo.com/de/privacy/)

Úloha: Pre reklamné kampane so spoločnosťou Criteo sú nastavované takzvané remarketingové kódy a konverzné kódy, aby bolo chovanie zákazníkov priamo prepojené s nasadzovanými reklamnými kampaňami a bola meraná ich úspešnosť.

Doba uloženia: 13 mesiacov (všetky údaje sú anonymné prípadne anonymizované)

Siteimprove (https://siteimprove.com/)

Úloha: Siteimprove používa cookies na sledovanie sledu stránok, ktoré návštevníci uvidia počas svojej návštevy na našich webových stránkach. Súbor cookies neobsahuje žiadne osobné údaje a používa sa výlučne na analýzu webových stránok.

Doba uloženia: 1000 dní (všetky údaje sú anonymné prípadne anonymizované)

Smart Digital (https://www.smart-digital.de/)

Úloha: Tento súbor cookie obsahuje anonymné, jedinečné ID pre užívateľa webovej stránky. Toto ID sa používa na rozpoznanie užívateľa prostredníctvom rôznych relácií a na sledovanie jeho aktivít na webovej stránke. Takto zhromaždené údaje sa použijú na analýzu a zlepšenie stránky.

Doba uloženia: 2 roky (všetky údaje sú anonymné prípadne anonymizované)

Facebook Inc. (www.facebook.com/policy.php)
Úloha: Viď sociálne pluginy
Doba uloženia: Viď sociálne pluginy

Youtube (http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/policy.html)
Úloha: Viď sociálne pluginy
Doba uloženia: Viď sociálne pluginy

Nastavenie cookies

Váš internetový prehliadač je možné nastaviť tak, aby sa súbory cookies vytvárali iba s Vašim súhlasom, alebo boli vo všeobecnosti odmietnuté. Upozorňujeme a poukazujeme však na to, že v prípade obmedzenia v oblasti cookies resp. bez cookies nemusia webové stránky fungovať v niektorých oblastiach korektne, alebo nebudú vôbec použiteľné.

Máte možnosť ovládať používanie cookies a v prípade potreby im zabrániť, a to tak, že svoj prehliadač nakonfigurujete podľa pokynov dodávateľa príslušného internetového prehliadača, ktorý používate. Máte možnosť regulovať nastavenia cookies a v prípade potreby nastaviť obmedzenia, v závislosti na použitom internetovom prehliadači takto:

 • Internet Explorer, nájdete tu (http://windows.microsoft.com/en-in/windows7/block-enable-or-allow-cookies) Nástroje - Možnosti internetu - Upresniť - v sekcii Zabezpečenie označte políčko "Odosielať stránkam navštíveným v Internet Exploreri žiadosť o nesledovanie (Do Not Track)*" a potvrďte.
 • Firefox, nájdete tu (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences) Menu - Možnosti - Súkromie - v sekcii História nastavte "Použiť pre históriu vlastné nastavenia" a zvoľte požadované nastavenie - potvrďte
 • Google Chrome, nájdete tu (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en) Menu - Nastavenia - Zobraziť rozšírené nastavenia. V sekcii "Ochrana súkromia" kliknite na "Nastavenie obsahu" - v bode "Súbory cookies" vyberte požadované nastavenie a potvrďte
 • Safari, nájdete tu (https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_US) Safari - Nastavenie - Ochrana súkromia - v bode "Cookies a data webových stránok" nastaviť požadované a potvrdiť.

Napojenie sociálnych pluginov

Spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o. využíva aj tzv. Sociálne pluginy sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter a Google+. Keď navštívite naše webové stránky, sú tieto sociálne pluginy štandardne vypnuté, t.j. bez Vášho zásahu neposielajú žiadne údaje do príslušných sociálnych sietí. Predtým, ako budete môcť používať sociálne pluginy, musíte ich aktivovať kliknutím. Sociálne pluginy zostanú aktívne, kým ich nezrušíte alebo neodstránite súbory cookies.

Po aktivácii je nadviazané priame spojenie so serverom príslušnej sociálnej siete. Obsah sociálnych pluginov sa potom prenesie zo sociálnych sietí priamo do Vášho prehliadača a zapracuje ho do webovej stránky. Po aktivácii sociálnych pluginov už môže sociálna sieť zhromažďovať údaje bez ohľadu na to, či komunikujete so sociálnym pluginom. Ak ste prihlásený do sociálnej siete, môže byť návšteva týchto webových stránok priradená do Vášho účtu. Návšteva iných webových stránok nemôže byť sociálnou sieťou priradená k Vášmu účtu, pokiaľ tam nie je aktivovaný príslušný sociálny plugin. Ak ste členom sociálnej siete a nechcete, aby sa údaje zozbierané pri návšteve našej webovej stránky prepojili s Vašimi uloženými údajmi na sociálnej sieti, musíte sa pred aktiváciou sociálneho pluginu odhlásiť z príslušnej sociálnej siete. Nemáme žiadny vplyv nad množstvom údajov zozbieraných sociálnymi sieťami prostredníctvom ich sociálnych pluginov. Účel a rozsah zberu údajov a ďalšie spracúvanie a používanie údajov príslušnými sociálnymi sieťami, ako aj príslušné práva a možnosti na ochranu vášho súkromia, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušných sociálnych sietí.

Facebook

Na našich webových stránkach sa používajú sociálne pluginy Facebooku. K tomu účelu využívame tlačidlo Like. Ide o ponuku americkej spoločnosti Facebook Inc. (1601S. CaliforniaAve., PaloAlto, CA 94304 USA). Pokiaľ navštívite jednu z našich webových stránok, ktorá obsahuje taký plugin, nevytvorí sa samozrejme žiadne prepojenie s touto spoločnosťou. To nastane iba po Vašom výslovnom súhlase, pričom kliknutím na zodpovedajúce tlačidlo sa Vás systém spýta, či tento súhlas naozaj chcete udeliť.

Účel a rozsah zisťovania údajov a ďalšie spracovanie a využívanie údajov prostredníctvom Facebooku, rovnako ako Vaše práva a možnosti nastavenia pre ochranu Vášho súkromia, ktoré sa k tomu vzťahujú, si prosím vyhľadajte v pokynoch pre ochranu údajov na Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php

Pokiaľ nechcete, aby Facebook priraďoval údaje zhromaždené prostredníctvom našej reklamnej prezentácie k Vášmu kontu na Facebooku, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Facebooku. Stiahnutie pluginov na Facebooku môžete takisto rovnako úplne zablokovať pomocou Add-Ons pre Váš prehliadač, napríklad s použitím "Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Youtube

Na našich webových stránkach sa uplatňujú sociálne pluginy od YouTube. K tomu používame videá vložené v kóde webovej stránky. V tomto prípade sa jedná o ponuku americkej spoločnosti Google Inc.

Účel a rozsah zisťovania údajov a ďalšie spracovanie a využívanie údajov prostredníctvom YouTube, rovnako ako Vaše oprávnenia a možnosti nastavenia pre ochranu Vášho súkromia, ktoré sa k tomu vzťahujú, si prosím vyhľadajte v pokynoch pre ochranu údajov na Google: https://www.google.com-intl/en/policies/privacy/.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen