Impressum Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana vášho súkromia pri používaní internetových stránok je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto vás chceme v nasledujúcom texte podrobne informovať o získavaní osobných a anonymných údajov.

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje môže spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788 (ďalej ako "Porsche Slovakia"), ako prevádzkovateľ, získať a používať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("Zákon") len vtedy, keď nám ich poskytnete vy sami - napr. pri uzatvorení kúpnej zmluvy, servisnej zákazky, v rámci registrácie pri vyplnení dotazníka, pri výhernej súťaži alebo pri požiadavke o zasielaní noviniek - a udelíte nám súhlas k ich spracovaniu. Výnimku predstavuje spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana. Na takéto spracovanie sa Váš súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona nevyžaduje. Ak budete pri využívaní ponúkaných služieb požiadaný o zadanie vašich osobných údajov, tak je vylúčené spojenie Vašich osobných údajov s údajmi z protokolu prístupu cez - hoci aj anonymnú - IP adresu s cieľom vytvorenia osobného profilu užívateľa.

Zoznam sprostredkovateľov a príjemcov

Pretože súhlas pre získanie a spracovanie Vašich údajov na hore uvedené účely môže zahŕňať aj sprostredkovanie Vašich údajov iným sprostredkovateľom, príjemcom alebo tretím stranám napr. vybraným partnerom koncernu spoločnosti Volkswagen (napr. predajcovia a servisní partneri), finančným inštitúciám, resp. spoločnostiam pre prieskum trhu a analýzu spokojnosti zákazníkov, môžu byť Vaše údaje poskytnuté aj týmto partnerom.

Zoznam sprostredkovateľov, iných príjemcov a tretích strán, ktorým je spoločnosť Porsche Slovakia oprávnená poskytnúť Vaše osobné údaje je uvedený tu:

Zoznam sprostredkovateľov a príjemcov:

Sprostredkovateľ Príjemca Účel
TNS Slovakia s. r. o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 31 406 246 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
STUDIO MAX MEDIA SK, s.r.o., so sídlom Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, IČO: 35930713 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
Promea Promotion, spol. s r. o., so sídlom Tvarožkova 8/1384, Bratislava 811 03, IČO: 46604910 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
LOWE GGK s.r.o., so sídlom Mlynské Luhy 86A, Bratislava 821 05, IČO: 18629555 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
MediaCom Bratislava s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, IČO: 35832703 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
MAFRA Slovakia a.s., so sídlom Nobelova 34, Bratislava 836 05, IČO: 3133352 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
Direct Marketing, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 61, Bratislava 821 07, IČO: 31377793 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H. so sídlom Bergheim, Rakúsko evidencia a zálohovanie elektronických dát
Volkswagen, so sídlom Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Nemecko evidencia a zálohovanie elektronických dát

Príjemca

TNS Slovakia s. r. o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 31 406 246
STUDIO MAX MEDIA SK, s.r.o., so sídlom Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, IČO: 35930713
Promea Promotion, spol. s r. o., so sídlom Tvarožkova 8/1384, Bratislava 811 03, IČO: 46604910
LOWE GGK s.r.o., so sídlom Mlynské Luhy 86A, Bratislava 821 05, IČO: 18629555
MediaCom Bratislava s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, IČO: 35832703
MAFRA Slovakia a.s., so sídlom Nobelova 34, Bratislava 836 05, IČO: 3133352
Direct Marketing, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 61, Bratislava 821 07, IČO: 31377793
Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H. so sídlom Bergheim, Rakúsko
Volkswagen, so sídlom Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Nemecko

Účel

TNS Slovakia s. r. o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 31 406 246 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
STUDIO MAX MEDIA SK, s.r.o., so sídlom Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, IČO: 35930713 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
Promea Promotion, spol. s r. o., so sídlom Tvarožkova 8/1384, Bratislava 811 03, IČO: 46604910 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
LOWE GGK s.r.o., so sídlom Mlynské Luhy 86A, Bratislava 821 05, IČO: 18629555 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
MediaCom Bratislava s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, IČO: 35832703 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
MAFRA Slovakia a.s., so sídlom Nobelova 34, Bratislava 836 05, IČO: 3133352 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
Direct Marketing, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 61, Bratislava 821 07, IČO: 31377793 marketing prieskumu trhu a zisťovanie spokojnosti zákazníkov
evidencia a zálohovanie elektronických dát
evidencia a zálohovanie elektronických dát

Zmena tohto zoznamu je účinná dňom jeho zverejnenia na tomto webovom sídle. Zverejnenie tohto zoznamu sa zároveň považuje za oznámenie vykonané v súlade s § 8 Zákona.

Na účely poverenia sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb sa v zmysle § 8 zákona o ochrane osobných údajov súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Práva dotknutej osoby

Vaše práva ako osoby dotknutej pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 Zákona. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a požadovať u Porsche Slovakia, ako prevádzkovateľa, ich blokovanie a likvidáciu.

Ďalej máte právo vyžadovať od Porsche Slovakia na základe písomnej žiadosti:

a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona t.j.: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, doplňujúce informácie: poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti Vášho súhlasu, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany a okruh príjemcov, ktorým budú informácie sprístupnené, formu zverejnenia, tretie krajiny, do ktorých sa môže uskutočniť prenos osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona (rozhodnutie vydané výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov) ste oprávnení oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sa získali Vaše osobné údaje na spracúvanie,
d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e. opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
g. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h. blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania Vášho súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe takéhoto súhlasu.

Vyššie uvedené žiadosti vybavuje prevádzkovateľ bezplatne. Pri vybavovaní žiadosti v zmysle písm. d) od Vás môže vyžadovať prevádzkovateľ úhradu, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe.

Vaše právo dotknutej osoby podľa vyššie uvedeného písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Na základe písomnej žiadosti máte právo namietať u prevádzkovateľa voči:

a. spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b. využívaniu Vašich osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c. poskytovaniu Vašich osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

Ako dotknutá osoba máte ďalej právo kedykoľvek namietať u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, voči spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípadoch podľa §10 ods. 3 písm. a) (informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami), písm. e) (spracúvanie už zverejnených osobných údajov), písm. f) (dôležitá úloha vo verejnom záujme) alebo písm. g) Zákona (ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že Vaša námietka je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Ako dotknutá osoba máte ďalej právo kedykoľvek namietať u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre Vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Máte právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný Vašej žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Vás prevádzkovateľ informuje v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Toto právo nemáte iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie Vašich oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel Vašej požiadavke, alebo ak na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie Vašich oprávnených záujmov.

Svoje práva dotknutej osoby môžete uplatniť:

a. písomne, pričom z obsahu Vašej žiadosti musí byť zrejmé, že uplatňujete svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musíte doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je povinný Vám prevádzkovateľ odovzdať,
c. u sprostredkovateľa podľa predchádzajúcich bodov, ktorý ju odovzdá prevádzkovateľovi.

Pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú neoprávnene, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba

Získavanie a spracovanie anonymných údajov

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

  • Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
  • Dátum a čas zaslania požiadavky
  • Názov prezeranej stránky resp. súboru
  • Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
  • Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
  • Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

 

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na pevný disk v počítači užívateľa a vďaka tomu umožňujú anonymným spôsobom opätovnú identifikáciu užívateľa.

Aby sa dali návštevy webových stránok presnejšie zapisovať, používajú sa na tejto stránke cookies od Piwik.org (http://de.piwik.org/). Okrem toho sa pre optimalizované riadenie reklamy používajú cookies od twyn group IT solutions & marketing services AG (http://www.twyn.com, http://www.yoondo.com) a Google Inc. (http://www.google.com). Takto získané údaje sa ukladajú výhradne anonymne.

 

Nastavenie cookies

Na používanie cookies ste nám udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača.

Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť stránky obmedzená.

Prosím zoberte na vedomie, že kvôli funkčnosti webovej stránky sa európske smernice netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí sa vo vašom prehliadači "Opt-Out" cookie, aby sa váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.