Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Najdôležitejšie pojmy zo sveta elektromobility Slovník elektromobility

Najdôležitejšie pojmy zo sveta elektromobility Slovník elektromobility

BEV

Battery Electric Vehicle, vozidlo výhradne s elektrickým pohonom.

Blue Motion

Produktová značka, výhradne určená najúspornejším modelom modelových radov značky Volkswagen.

Car-to-Car komunikácia

Priama výmena údajov a informácií medzi vozidlami, ktorá má v budúcnosti slúžiť pre zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie toku dopravy.

Car-to-X komunikácia

Predstavuje komunikáciu vozidla s okolím. Táto služba bude v budúcnosti predchádzať autonehodám a dopravným zápcham.

CO2

Oxid uhličitý je bezfarebný plyn bez zápachu, ktorý vzniká pri spaľovacom procese. CO2 je hlavnou príčinou vzniku skleníkového efektu a globálneho otepľovania. Podiel emisií CO2 spôsobujúcich skleníkový efekt činil v roku 2007 88 percent.

Dvojspojková prevodovka DSG

Automatizovaná manuálna prevodovka, ktorá umožňuje plnoautomatickú zmenu prevodových stupňov bez citeľnej straty krútiaceho momentu prostredníctvom dvoch spojok.

Downsizing

Zníženie objemu motora so značným nárastom špecifického výkonu resp. hustoty krútiaceho momentu prostredníctvom preplňovania. Vďaka zníženiu objemu motora, sa zníži aj spotreba a emisie.

Ekologická elektrická energia

Tiež zelená elektrická energia je energia vyrobená z obnoviteľných energetických zdrojov alebo v ekologických tepelných elektrárňach; fyzikálne sa nedá odlíšiť od "šedej" elektrickej energie.

Elektrifikácia hnacieho mechanizmu

Používanie elektromotorov, ako alternatívny zdroj pohonu budúcnosti nastupuje pozvoľne. Začína optimalizáciou konvenčných spaľovacích motorov prostredníctvom » rekuperácie (» Mikrohybrid) pokračuje vývojom rôznych hybridných systémov (» hybrid, » Plug-in hybrid) a smeruje až k elektromobilu ako konečnému cieľu.

Elektromobil/e-auto/e-vozidlo

Automobil s pohonom na elektrickú energiu a nie palivo. Pri podrobnejšom skúmaní predstavuje tento termín prehnané označenie pre vozidlo s elektrickým pohonom, ako aj pre automobil s pohonom na palivové články, v závislosti od zdroja energie každého vozidla. V bežnej reči sa pod "elektromobilom" takmer vždy rozumie vozidlo s elektrickým pohonom (» BEV), ktoré jazdí výhradne na elektrickú energiu.

Emisie

Emitovanie znečisťujúcich látok alebo foriem energie do životného prostredia. Hlavné emisie dopravných prostriedkov sú kysličník uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (NOx), oxid siričitý (SO2), uhľovodíky (HC) a » CO2. Naftové agregáty produkujú ešte pevné častice (sadze, prachové častice). Prostredníctvom moderných filtrov sú redukované na minimum.

HEV - Vozidlo s hybridným elektrickým pohonom

Hybrid electric Vehicle je vozidlo, ktoré kombinuje minimálne dva koncepty pohonu, spaľovací a elektrický pohon. Výraz hybrid má viac významov, keďže sa vozidlá s hybridným pohonom delia podľa stupňa elektrifikácie (» mikro-, » mild-, » full- a » plug-in Hybrid). V bežnej reči sa pod označením hybridné vozidlo rozumie full hybridné vozidlo.

Kombinované dopravné koncepty

Určujúce koncepty transportu a dopravy, ktoré umožňujú jednoduchú zmenu dopravného prostriedku lietadla, autobusu a vlaku, elektromobilu, zdieľania vozidla a bicykla.

Ľahká konštrukcia

Technika konštrukcie, ktorej cieľom je dosiahnuť čo najnižšiu hmotnosť. Ľahká konštrukcia je popri pohonu najefektívnejšia možnosť, ako šetriť palivo a znížiť úroveň emisií.

Lítium-iónová batéria

Akumulátor s vysokou hustotou energie, tepelne stabilná a takmer bez » pamäťového efektu. Spoločnosť Volkswagen vsadila na túto technológiu Vďaka týmto pozitívnym vlastnostiam.

Mikrohybridy (TDI BlueMotion)

V užšom zmysle slova to nie je žiadne hybridné vozidlo, ale len ďalší vývoj spaľovacieho motora. Mikrohybridné auto šetrí palivo vďaka systému » štart-stop alebo akumulácii energie, ktorá sa generuje pri brzdení, v autobatérii, (» rekuperácia), vďaka čomu šetrí alternátor. Na základe tejto čiastočnej elektrifikácii sa dajú pripočítať k hybridným vozidlám. Mikrohybridné vozidlo nedisponuje elektromotorom.

Mildhybridy

Vozidlá, ktorých elektrické komponenty tvoria len malý podiel koncepcie pohonu. Avšak majú väčšiu elektrifikáciu ako » Mikrohybridné vozidlá , pretože disponujú vlastným akumulátorom a elektromotorom. V porovnaní s plnohodnotným elektromobilom nie je jazda na čisto elektrický pohon v modeli s mierne hybridným pohonom (mildhybrid) zatiaľ možná, pretože ho podporuje spaľovací motor. Volkswagen sa preto bude spoliehať na technológiu plne hybridných vozidiel.

MBQ

Modulárna platforma predstavuje vývojovú a výrobnú koncepciu koncernu Volkswagen s priečnym uložením motorov a prevodoviek. Pri tomto type konštrukcie je kľukový hriadeľ motora uložený kolmo na smer jazdy a rovnobežne s nápravami. V súčasnosti sa väčšina vozidiel s pohonom predných kolies stavia takýmto spôsobom. Pri výrobe sú modely zostavené so série modulov, ktoré sa v závislosti od modelu dajú rôzne kombinovať. Vďaka variabilným rozmerom rázvoru a rozchodu kolies ponúka stavebnicový princíp konštrukcie veľký manévrovací priestor pre dizajn vozidiel. Novovyvinuté motory sú dôsledne optimalizované na zníženie emisií CO2. Vďaka inteligentnej zmesi materiálov novovyvinutých vysoko pevných ocelí a najmodernejších princípov konštrukcie sa dá pomocou modulových komponentov dosiahnuť väčší komfort a vyššia úroveň bezpečnosti pri zachovaní rovnakej hmotnosti. Modulárna platforma MQB ponúka všetkým modelom približne 20 inovácií v oblasti bezpečnosti, asistenčných systémov vozidla a systému infotainment, ktoré boli predtým vyhradené pre segment vyššej triedy vozidiel. Vďaka synergickému efektu je možné ušetriť veľké náklady pri vývoji a nákupe.

Od čerpacej stanice po kolesá (Tank-to-Wheel)

Pozri: Od zdroja po koleso (Well-to-Wheel).

Od zdroja po tankovanie (Well-to-Tank)

Pozri: Od zdroja po koleso (Well-to-Wheel)

Od zdroja po koleso (Well-to-Wheel)

Celková spotreba energie a emisie skleníkových plynov paliva, ktoré sú spôsobené výrobou, poskytovaním a používaním. Pri rope to začína vrtnou sondou, pokračuje rafinériou, sieťou čerpacích staníc a palivovou nádržou vozidla až po konečné zásobovanie vozidla energiou. Toto pozorovanie je rozdelené na dva kroky: » Cesta od zdroja po tankovanie opisuje prípravu paliva, cesta » od tankovania po kolesá opisuje použitie paliva vo vozidle a vygenerované emisie počas prevádzky vozidla.

Pamäťový efekt

Zníženie kapacity u niektorých typov akumulátorov, ktoré neboli pred prvým nabíjaním úplne vybité. Vychádzame z toho, že akumulátor si pamätá spotrebu energie a časom neposkytne pôvodnú kapacitu batérie ale len to množstvo energie, ktorú spotreboval do ostatného vybitia.

Plné hybridy

Sú charakteristické tým, že môžu byť poháňané obidvomi druhmi pohonu. Spaľovací motor a elektromotor môžu pohon vozidla zabezpečovať spravidla aj spolu.

Peak-Oil

Bod, kedy bolo dosiahnuté globálne maximum pri ťažbe ropy, po jeho dosiahnutí sa produkcia každým rokom znižuje. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) odhaduje dosiahnutie tohto bodu v roku 2020. Čím menej bude ropy, tým drahší bude benzín a nafta. Aj to je dôvod, prečo sú potrebné alternatívne technológie pohonu.

Plug-in hybridy (twinDrive BlueMotion)

Vozidlo s plug-in hybridným pohonom kombinuje spaľovací motor a elektromotor. Akumulátor sa dá dobíjať prostredníctvom elektrickej zásuvky (v protiklade k » plne hybridnému pohonu , ktorého akumulátor sa dobíja len prostredníctvom » rekuperácie). Vozidlá s plug-in hybridným pohonom výrazne dlhšie jazdiť s čisto elektrickým pohonom. Tieto vozidlá prejdú na čisto elektrický pohon asi 50 kilometrov, pri dlhších vzdialenostiach sa zapne spaľovací pohon. Ideálne riešenie pre ľudí, ktorí cestujú na kratšie aj dlhšie vzdialenosti.

Post lítiovo-iónový akumulátor

Nástupca súčasnej lítiovo-iónovej batérie. Sú to často otvorené systémy, napríklad zinko-vzdušné akumulátory, s výrazne vyššou energetickou hustotou (> 500 kWh), vďaka ktorým by jedného dňa mohla byť elektromobilita na dlhé trasy realitou.

Rekuperácia

Spätné získavanie kinetickej energie uvoľnenej pri brzdení alebo spomalení vozidla. V elektromobiloch sa dosahuje prepnutím elektromotora pohonu na funkciu generátora. Takto vytvorená elektrická energia nabíja vysokonapäťovú batériu pohonu. Táto energia sa dá využiť neskôr. Z fyzikálnych dôvodov je možné získať späť len časti brzdnej energie.

Rýchlonabíjanie prostredníctvom CCS

V protiklade k štandardnému nabíjaniu so striedavým prúdom (základný nabíjací kábel a domáca nabíjacia stanica wallbox) sa dá elektromobil nabiť na špeciálnych nabíjacích staniciach CCS s jednosmerným prúdom už v priebehu 20 - 30 minút. V tom čase sa dobije 80 percent kapacity batérie. "Combined Charging System" (CCS) je potvrdený ako medzinárodný štandard. Z dlhodobého hľadiska bude možné elektromobily dobíjať indukčne.

Smart Grid

"Inteligentná" elektrická sieť, ktorá využíva moderné informačné a komunikačné technológie, napríklad na integráciu decentralizovane vyprodukovanej energie, na optimalizáciu manažmentu zaťaženia alebo na riadenie energie so strany zákazníka. Cieľom je zabezpečiť dodávky energie na základe účinnej a spoľahlivej prevádzky systému.

Spaľovací motor

Motor, ktorý svoj výkon vytvára premenou chemickej energie viazanej v palive na teplo a premenou tohto tepla na mechanickú prácu. Premena na teplo sa prejavuje spaľovaním palív, ktoré sa skladajú väčšinou uhľovodíkov.

Systém štart-stop

Systém, ktorý znižuje spotrebu paliva automobilov. Keď vozidlo dobieha alebo sa zastaví v dopravnej zápche, sa spaľovací motor vypne brzdným zaťažením generátora a zastavením prívodu paliva. Vyšliapnutím pedála akcelerátora alebo uvoľnením pedála brzdy sa motor opäť automaticky naštartuje. Výrazný potenciál úspory paliva dosahuje hlavne mestskej premávke, ktorá je charakteristická častým zastavením vozidla.

TDI

TDI charakterizuje v koncerne Volkswagen vozidla s naftovým pohonom s priamym vstrekovaním a prepĺňaním turbodúchadlom. Charakteristickým znakom motorov TDI sú úspornosť, nízke hodnoty emisií, vysoký krútiaci moment a skvelý výkon. V mnohých krajinách je TDI registrovanou značkou koncernu Volkswagen AG.

Think Blue.

Iniciatíva spoločnosti Volkswagen v oblasti ekologickej mobility a udržateľnosti. Pomenovanie bolo založené na hesle "Think small", ktoré sprevádzalo triumf chrobáka Volkswagen v 60. rokoch. Zatiaľ čo v tom čase išlo o poskytnutie čo najväčšieho počtu ľudí k individuálnej mobilite, Think Blue vedie k ekologickejšej mobilite a životnému štýlu.

TSI

TSI je označenie typu motora, ktoré zahŕňa všetky benzínové motory vozidiel Volkswagen s priamym vstrekovaním paliva s jednoduchým alebo dvojitým prepĺňaním. Tento pojem integruje rôzne varianty prepĺňania a zdvihové objemy, ale aj počet a usporiadanie valcov. S technológiou TSI sa koncernu Volkswagen podarilo vytvoriť motory, ktoré ponúkajú výhody nižšej spotreby paliva a súčasne nadchnú suverénnym nástupom sily.

Vodík

Pozri: Vozidlo s palivovými článkami

Vozidlo s palivovými článkami

Je vozidlo s elektrickým pohonom, v ktorom vyrábajú elektrickú energiu palivové články premenou vodíka a kyslíka na vodu. Namiesto emisií pritom vznikne len vodná para. Palivové články predstavujú pre spoločnosť Volkswagen možnú koncepciu pohonu budúcnosti.

Vozidlo s nulovými emisiami

Vozidlo s nulovými emisiami, v skratke ZEV (Zero-Emission-Vehicle), je vozidlo, ktoré počas svojej prevádzky neemituje žiadne škodlivé výfukové plyny a pri hraničných hodnotách dosahuje takzvané nulové emisie. Aby bolo vozidlo vnímané ako vozidlo s nulovými emisiami v celkovej energetickej bilancii, musí elektrická energia, ktorou je vozidlo poháňané, pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

Životnosť cyklov

Počet cyklov nabíjania a vybíjania batérie, ktorými môže akumulátor prejsť skôr, ako jeho kapacita klesne pod určitú percentuálnu hodnotu počiatočnej kapacity. Volkswagen stavil na » lítiovo-iónové akumulátory, ktoré nemajú » pamäťový efekt, preto ich nepoškodzuje každodenné nabíjanie a len nepatrne sa sami vybíjajú. Kvalitné materiály sú zárukou toho, že akumulátory zostanú plne funkčné počas celého prevádzkového cyklu vozidla. Volkswagen preto poskytuje osemročnú záruku na svoje vysokonapäťové batérie. Počas tejto doby môžu byť akumulátory nabité niekoľko tisíckrát.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen