Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Otázky a odpovede

Môže elektromobil začať horieť? Je nabíjanie v daždi bezpečné? A na čo si dať pozor pri ťahaní vozidla? Otázok na tému bezpečnosti v elektromobilite je veľa. Tu nájdete odpovede.

Bezpečnostné pravidlá pri zaobchádzaní s vysokonapäťovým systémom

Je elektromobil nebezpečnejší ako vozidlo so spaľovacím motorom?

Pri certifikovaných elektromobiloch vznikajú porovnateľné riziká ako pri vozidlách s inými typmi pohonu (palivo, plyn).

Čo urobila spoločnosť Volkswagen pre prípravu hasičského zboru na nový typ pohonu?

Hasičskému zboru sme dali k dispozícii karty pre záchranárov s postupmi pri zásahu v prípade požiaru alebo nehody.

Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní

Je nabíjanie v daždi bezpečné?

Ističe v batérii aj v plne izolovanom nabíjacom kábli zaisťujú bezpečné nabíjanie v daždi. Proces nabíjania sa spustí až vtedy, keď sú obidva konektory kábla bezpečne pripojené a ako na strane vozidla, tak aj na strane infraštruktúry prebehne kontrola, že spojenie je bezpečné. Až potom začne prúdiť do vozidla elektrina, čo znamená, že nabíjanie je bezpečné aj počas dažďa.

Je nabíjanie bezpečné aj počas búrky? Čo sa stane v prípade zásahu bleskom?

Rovnako ako pri každej búrke by ste sa von nemali pohybovať a mali by ste sa vyhnúť kontaktu s elektrickými zariadeniami. Úder blesku do vozidla alebo v jeho blízkosti môže poškodiť vnútorné elektrické obvody vozidla a nabíjaciu stanicu. Preto sú nabíjacie stanice spravidla vybavené prepäťovou ochranou. Najlepšie je informovať sa u prevádzkovateľa, či je nabíjacia stanica vybavená touto ochranou.

Hrozí mi zásah elektrickým prúdom, ak by bolo vozidlo zaplavené vodou?

Nie. Vďaka zabezpečeniu vysokonapäťového systému nehrozí pri zaplavení vodou žiadne riziko zásahu elektrickým prúdom.

Hrozí mi zásah elektrickým prúdom, ak sa pri odpojení nabíjacieho kábla dotknem karosérie?

Nie. Museli by ste sa dotknúť oboch pólov - kladného aj záporného. Vysokonapäťový systém je okrem toho vybavený bezpečnostnými opatreniami, ktoré majú zabrániť zásahu elektrickým prúdom.

Má wallbox z hľadiska bezpečnosti vplyv na elektrické rozvody môjho domu?

Pri odbornej inštalácii je nabíjacia stanica integrovaná do konceptu bezpečnostného systému domu.

Môžem byť zasiahnutý elektrickým prúdom, keď sa dotknem konektora nabíjacej stanice wallbox?

Nie. Pretože konektor je navrhnutý tak, aby ste sa prstami nemohli bežne dotknúť kontaktov konektora. Oveľa dôležitejšie však je, že elektrický prúd tečie ku kontaktom až vtedy, keď prostredníctvom komunikačnej linky kábla prebehne odsúhlasenie nadviazaného spojenia. Elektrina začne prúdiť až potom, keď je konektor pevne spojený s vozidlom a spojenie je skontrolované a potvrdené ako na strane vozidla, tak aj na strane nabíjacej stanice wallbox.

Je kábel pod prúdom, ak dôjde počas nabíjania k jeho odpojeniu?

Kábel je počas nabíjania pevne spojený s domácou nabíjacou stanicou aj s vozidlom a odpojiť sa dá len použitím enormného násilia. Ak by sa to aj stalo, je to bezpečnejšie ako vytrhnutie kábla zo domácej elektrickej zásuvky. Domáca nabíjacia stanica wallbox aj vozidlo rozpoznávajú prerušenie spojenia a v súlade s medzinárodne platnými bezpečnostnými normami čo najskôr prerušia prívod elektrickej energie.

Je nebezpečné prerezať kábel počas nabíjania?

Áno. Dokonca veľmi! To je rovnako nebezpečné, ako keby ste prerezali napríklad elektrický kábel od televízora. Takže to, prosím, v žiadnom prípade nerobte!

Ak by napriek tomu došlo k úplnému prerušeniu kábla, prerušenie spojenia rozpozná vozidlo aj domáca nabíjacia stanica wallbox a v súlade s medzinárodne platnými bezpečnostnými normami čo najskôr prerušia prívod elektrickej energie.

Môže dôjsť pri nabíjaní elektromobilu z domácej nabíjacej stanice wallbox k výpadku elektrickej energie?

Len pri neodbornom zapojení domácej nabíjacej stanice môže v najhoršom prípade dôjsť k výpadku elektrického prúdu. Aby ste doma nemuseli sedieť potme, sú vám k dispozícii naši komplexne vyškolení špecialisti, ktorí vám pomôžu s inštaláciou a odborne vám poradia, a to ešte predtým, ako budete vozidlo prvýkrát nabíjať. Wallbox je dodatočne vybavený bezpečnostnými funkciami, ktoré bránia výpadkom prúdu. Vyžaduje si to len niekoľko ďalších komponentov a niekoľko jednoduchých krokov počas inštalácie.

Horľavosť elektromobilu a metódy hasenia

Môže elektromobil (alebo batéria) horieť?

Áno. Rovnako ako u bežných vozidiel, aj pri elektromobiloch je požiar možný. V prípade elektromobilov existuje aj malé zvyškové riziko oneskoreného požiaru. Najmä pri poškodení vysokonapäťovej batérie, v ktorej je uložená elektrická a chemická energia. Tuhé a tekuté chemikálie v batérii sú horľavé. Kovové lítium nehorí.

Ako dlho horí elektromobil?

Závisí to od konkrétneho prípadu. S vhodnou metódou hasenia hasičov sa požiar elektromobilu dá zvládnuť.

Aký je najlepší spôsob hasenia?

Pretože proces hasenia vždy závisí od situácie, mali by ste postupovať ako pri bežnom požiari vozidla. Dôležité je dodržiavať pravidlá, ktoré sú uvedené na kartách pre záchranné zložky.

Môže zasiahnuť hasičov elektrický prúd pri hasení elektromobilu vodou?

Nie. Pri požiari môže byť na hasenie okamžite použitá voda. Prúd vody môže nanajvýš spôsobiť skrat na potenciálne otvorenom vysokonapäťovom systéme, ale do vodného prúdu použitého pri hasení neprúdi žiadny elektrický prúd. A keďže v lítium-iónových batériách nie je zabudované žiadne elementárne lítium, kontakt s vodou nepredstavuje ani v tomto ohľade žiadny problém.

Vznikajú pri požiari toxické výpary?

Pri každom požiari vznikajú toxické plyny a dym. Preto by ste mali od horiaceho vozidla vždy dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. V prípade požiaru batérie využívajú hasiči, rovnako ako pri požiari bežného vozidla, vhodné dýchacie prístroje.

Čo sa stane, ak dôjde k požiaru elektromobilu na trajekte?

Pri hasení požiaru elektromobilu sa postupuje rovnako ako pri bežnom vozidle.

Čo sa stane, ak dôjde k požiaru elektromobilu v podzemnej garáži?

Požiar elektromobilu predstavuje porovnateľné nebezpečenstvo ako pri vozidle s konvenčným pohonom. Okrem batérie a paliva sú pre uvoľnenie dymu a tepla rozhodujúce všetky materiály zabudované vo vozidle. Preto sa prístup hasičov v tomto prípade nemusí líšiť od prístupu ku bežnému vozidlu. Všeobecne platí, že pri požiari vozidla v podzemnej garáži je nutné ju okamžite opustiť.

Budú prijaté obmedzenia pri využívaní podzemných garáží a parkovacích domov?

V ojedinelých prípadoch je vjazd do parkovacích domov a podzemných garáži pre elektromobily zakázaný. Naše bezpečnostné štúdie však neodhalili potrebu takýchto opatrení. Konečné rozhodnutie je na zvážení každého prevádzkovateľa.

Zdravotné riziká

Majú elektromagnetické polia vplyv na človeka?

Vo všeobecnosti nie. Elektromagnetické polia, ktoré vznikajú počas prevádzky, sa berú do úvahy už pri návrhu vozidiel. Vozidlá sú navrhnuté tak, aby boli minimalizované aj nepriaznivé účinky vnímané mimoriadne citlivými osobami, napríklad ľuďmi s lekárskymi implantátmi.

Bezpečnosť pri poruchách a nehodách

Na čo treba dbať pri ťahaní elektromobilu?

Odtiahnutie elektromobilu by mala zabezpečiť odborná firma. Presnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu. Pri parkovaní vozidla po požiari je potrebné dodržiavať mimoriadne bezpečnostné opatrenia.

Musia byť elektromobily alebo hybridné vozidlá po nehodách zaparkované alebo odstavené špeciálnym spôsobom?

Pre elektromobily alebo hybridné vozidlá, s ktorými došlo k nehode platí, že z dôvodu ochrany pred požiarom musia byť odstavené v uzavretom priestore v exteriéri - s dostatočným odstupom od ostatných vozidiel, stavieb, horľavých predmetov a povrchov. Odstavenie elektromobilu alebo hybridného vozidla s poškodenou batériou v uzavretej hale sa za žiadnych okolností neodporúča.

Okrem toho je potrebné dodržiavať informácie špecifické pre výrobcu, napríklad karty pre záchranárov. Ak sú komponenty vysokonapäťového systému havarovaných elektromobilov alebo hybridných vozidiel priamo vystavené počasiu, musia byť zakryté nepremokavou plachtou a zodpovedajúcim spôsobom označené. Zvlášť dôležité je to pri vozidlách, ktoré boli privezené mimo pracovnú dobu.

Ako dlho musí byť havarovaný elektromobil alebo hybridné vozidlo v karanténe?

Havarovaný elektromobil alebo hybridné vozidlo musí byť bezpečne odstavené v súlade s lokálnymi predpismi pre karanténu až do doby, kedy už nehrozí vznietenie. Trvanie a ďalší postup práce - napríklad demontáž, oprava alebo likvidácia - sú vždy špecifické pre konkrétny prípad a stanovené odborníkom pre zachádzanie s vysokonapäťovým zariadením.

Čo mám robiť v prípade nehody alebo poruchy? A na čo si musím dať pozor?

Rovnako ako pri každej nehode, by všetci cestujúci mali okamžite opustiť vozidlo a odísť na bezpečné miesto. Okrem toho sa musia zaistiť bežné bezpečnostné opatrenia a opatrenia pre zamedzenie prístupu k vozidlu.

Ako rýchlo po nehode môže vozidlo začať horieť?

Po nehode môže požiar vzniknúť okamžite, s oneskorením alebo v niektorých prípadoch aj o niekoľko dní neskôr - hlavne, ak pri nehode došlo k poškodeniu batérie. Preto musí byť miesto nehody vždy zabezpečené a všetky zúčastnené osoby musia byť odvedené do bezpečia.

Môžem byť zasiahnutý elektrickým prúdom, keď sa po nehode dotknem vozidla?

Síce je to veľmi nepravdepodobné, ale hlavne pri vážnych nehodách sa to nedá úplne vylúčiť. Ak systém rozpozná nehodu, pri ktorej sa aktivovali airbagy, automaticky odpojí vysokonapäťovú batériu a elektrický systém vozidla. Vozidlá sú okrem toho vybavené niekoľkými rôznymi ochrannými mechanizmami:

  1. Celý vysokonapäťový systém je navrhnutý ochranou proti dotyku.

  2. Vysokonapäťový systém je úplne izolovaný od karosérie vozidla - ide o takzvanú galvanickú alebo elektrickú izoláciu.

  3. Vysokonapäťový systém sa pri ťažkej nehode, kedy sa aktivujú airbagy, okamžite odpojí.

Presný postup je podrobne popísaný v príslušných kartách pre záchranárov.

Ako je vozidlo chránené pred poškodením spodku vozidla?

Všetky ID. modely sú chránené špeciálnym krytom spodku vozidla.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen