Predĺžená záruka Podmienky Predĺženej záruky

Podmienky Predĺženej záruky Volkswagen

Pokiaľ má vaše vozidlo Predĺženú záruku Volkswagen, nemusíte si nič odriekať - ba práve naopak. Ako zvolená zvláštna výbava predstavuje ďalekosiahlu garanciu výrobcu Volkswagen. Výhody Predĺženej záruky Volkswagen:

Lepšie zaistenie rizika a väčšia kontrola nákladov
Efektívna ochrana proti mnohým neočakávaným nákladom na opravy a tým aj lepšia kontrola nákladov.

Dlhodobé udržanie kvality
Vďaka vykonaniu všetkých servisných prác predpísaných spoločnosťou Volkswagen AG.

Zvyšovanie atraktivity vozidla
V prípade ďalšieho predaja - pretože Predĺžená záruka Volkswagen s daným vozidlom automaticky prechádza na ďalšieho majiteľa.

Podmienky Predĺženej záruky Volkswagen nadväzujúcej na štandardnú záruku výrobcu na nové vozidlá spoločnosti Volkswagen AG:

1. Volkswagen AG ponúka svojim zákazníkom okrem dvojročnej záruky výrobcu na nové vozidlá v prípade záujmu možnosť pri objednaní vášho nového vozidla zakúpiť u autorizovaného predajcu značky Volkswagen produkt s názvom Predĺžená záruka Volkswagen.

2. Predĺžená záruka Volkswagen nadväzuje bezprostredne na 24-mesačnú štandardnú (zmluvnú) záruku výrobcu. Opravy porúch poskytované v rámci Predĺženej záruky Volkswagen zodpovedajú opravám plynúcim zo záruky výrobcu Volkswagen. Predĺžená záruka Volkswagen nezahŕňa predĺženie záručnej doby na kvalitu laku vozidla a na prehrdzavenie karosérie vozidla.

3. Volkswagen AG v rámci Predĺženej záruky Volkswagen garantuje odstránenie porúch na vozidle spôsobených vadou materiálu a montáže vo výrobe, a to opravou či výmenou chybného dielu alebo súčiastky. Pre posúdenie existencie takejto poruchy je rozhodujúci technický stav porovnateľných typov vozidiel bežný v automobilovom priemysle v čase predaja vozidla prvému zákazníkovi resp. pri registrácii vozidla, podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastala skôr.

4. Predĺženú záruku Volkswagen je možné nadobudnúť pre každý model vozidla Volkswagen vždy pri kúpe nového vozidla Volkswagen u autorizovaného partnera Volkswagen.

5. Predĺženú záruku Volkswagen ponúkame v jednom zo štyroch variantov, z ktorých je možné zvoliť si kombináciu doby jej trvania a maximálneho počtu najazdených kilometrov v nadväznosti na štandardnú záruku. Maximálny počet najazdených kilometrov sa počíta vždy od dátumu prvej registrácie vozidla v systéme výrobcu Volkswagen.

  • Dĺžka Predĺženej záruky Volkswagen: 2 roky / Max. počet najazdených km: 80 000 km
  • Dĺžka Predĺženej záruky Volkswagen: 2 roky / Max. počet najazdených km: 120 000 km
  • Dĺžka Predĺženej záruky Volkswagen: 3 roky / Max. počet najazdených km: 100 000 km
  • Dĺžka Predĺženej záruky Volkswagen: 3 roky / Max. počet najazdených km: 150 000 km

Po uzatvorení kúpnej zmluvy s Predĺženou zárukou Volkswagen už nie je možné dodatočne meniť zvolený variant Predĺženej záruky Volkswagen.

6. Zvolená doba trvania Predĺženej záruky Volkswagen začína plynúť bezprostredne v nadväznosti na 24-mesačnú štandardnú (zákonnú) záruku na vozidlo.

7. Predĺžená záruka Volkswagen skončí momentom uplynutia dohodnutej doby trvania alebo dosiahnutím maximálneho počtu najazdených kilometrov, podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr.

8. V priebehu trvania Predĺženej záruky Volkswagen odporúčame vykonať všetky servisné prehliadky predpísané spoločnosťou Volkswagen AG pre daný model vozidla výhradne u autorizovaného servisného partnera Volkswagen alebo u servisného partnera, ktorý dokáže vykonať príslušné opravy alebo údržbárske práce správnym spôsobom, a ktorý súčasne nepoužíva nekvalitné náhradné diely. Opravy a údržby vykonané nesprávnym spôsobom alebo použitím nekvalitných náhradných dielov môžu viesť k porušeniu podmienok pre uplatnenie si nárokov na opravu v rámci Predĺženej záruky Volkswagen.

9. Porucha alebo chyba, na ktorú sa táto Predĺžená záruka Volkswagen vzťahuje, bude odstránená prostredníctvom autorizovaného partnera Volkswagen. Autorizovaný partner Volkswagen vykonávajúci opravu môže podľa vlastného uváženia chybný diel alebo súčiastku opraviť alebo vymeniť. Ďalšie nároky z Predĺženej záruky Volkswagen (napr. nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmenu vozidla či na zľavu z kúpnej ceny) nevznikajú.

10. Pre uplatnenie práv plynúcich z tejto Predĺženej záruky Volkswagen platí:

a) Nároky plynúce z Predĺženej záruky Volkswagen možno uplatňovať výhradne u autorizovaného servisného partnera Volkswagen v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarsku.

b) Pri uplatnení práv z Predĺženej záruky Volkswagen musia byť vykonané všetky servisné prehliadky predpísané spoločnosťou Volkswagen AG pre daný model vozidla (viď odsek 8).

c) Vymenené náhradné diely demontované z vozidla sa stávajú vlastníctvom spoločnosti Volkswagen AG.

d) Na diely montované, lakované alebo opravované v rámci Predĺženej záruky sa poskytuje záruka do uplynutia doby Predĺženej záruky Volkswagen na vozidlo.

e) Pokiaľ sa vozidlo kvôli poruche, na ktorú sa vzťahuje Predĺžená záruka Volkswagen, stane neschopným prevádzky, zaväzuje sa majiteľ vozidla, na ktoré sa vzťahuje Predĺžená záruka Volkswagen, spojiť s najbližším autorizovaným servisným partnerom Volkswagen. Tento servis rozhodne, či sa potrebné práce vykonajú priamo na mieste alebo v jeho prevádzke.

11. Predĺžená záruka Volkswagen sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté v dôsledku:

a) nedodržania technických a iných predpisov o zaobchádzaní s vozidlom

b) neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom v rozpore s jeho účelom

c) havárie či iného poškodenia vozidla

d) neodbornej a výrobcom nepovolenej manipulácie s vozidlom a jeho nedovolenej modifikácie, dodatočnej montáže príslušenstva a doplnkov

e) nepoužívania náplní, hmôt a prostriedkov predpísaných výrobcom

f) dovybavenia a prevybavenia vozidla nesériovými zabezpečovacími zariadeniami

12. Z Predĺženej záruky sú ďalej vylúčené:

a) bežná údržba a pravidelné nastavenia a kontroly (napr. prevádzkové náplne, olejové, vzduchové a palivové filtre)

b) prirodzené opotrebenie v dôsledku obvyklého používania vozidla (napr. brzdové segmenty, obloženie spojky, klinový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy, gumové manžety, gumičky stieračov, žiarovky)

c) škody spôsobené prírodnými javmi a vonkajším prostredím (napr. krupobitím alebo záplavami)

d) výmena a oprava poškodených skiel vozidla, pneumatík a diskov, vyvažovanie kolies a geometria

e) opravy a škody spojené s dlhším odstavením vozidla a jeho neskorším uvedením do prevádzky (napr. akumulátor, pneumatiky)

f) poškodenie laku a karosérie zapríčinené vplyvom životného prostredia (napr. atmosférické, mechanické, chemické, živočíšne alebo rastlinné znečistenie)

13. Iné ako tu uvedené nároky z Predĺženej záruky Volkswagen nevznikajú, najmä do Predĺženej záruky Volkswagen nespadajú nároky na náhradu škody, na pristavenie náhradného vozidla na dobu opravy ani nároky na akékoľvek iné odškodnenie.

Predĺžená záruka Volkswagen nijako neovplyvní uplatnenie nárokov neupravených v týchto Podmienkach Predĺženej záruky Volkswagen vyplývajúcich zo zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.